500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • Properties
  • Request process2

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
05.07.2016 500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Economy and Sustainable Development

   KSANI_STEFANWMINDA_1_94_DAZUSTEBULI.rar
   sakadastro_azomviTi_naxazebi.pdf
   korespondencia.rar
   amonaweri_samewarmeo_reestridan_da_topografiuli_ruka.pdf
   aerofotogadaReba_saproeqto_niSnulebis_dataniT_opt.pdf
   brzaneba agd_opt.pdf
   energotransi 1.pdf

Complete information sent
01.07.2016 500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Economy and Sustainable Development

   ekonomikis_saministro.pdf
   შუალედური წერილი.pdf

Request for time extension, Request for clarification