ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

Tbilisi

საქართველოში არა ერთი საზოგადოდებრივი ორგანიზაცია მუშაობს ინფორმაციის თავისუფლების გაუმჯობესების მიმართულებით. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო და მწვანე ალტერნატივა იმ ორგანიზაციებს შორისაა, რომლებიც მუდმივად აანალიზებენ ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობასა და მათ დანერგვას, ეროვნული ნორმების შესაბამისობას საერთაშორისო კარგ პრაქტიკასთან. ხსენებული ორგანიზაციები, სხვა საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან ერთად, ინფორმაციის მუდმივი გამოთხოვის გზით აკვირდებიან საჯარო დაწესებულებებში საჯაროობისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდისა და კლების ტენდენციებს.

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, როგორც ითქვა, დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ის მაინც საჭიროებს ცვლილებებს. პირველყოვლისა, წინა საუკუნის დასასრულს მიღებული ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, განხორციელებული ცვლილებების მიუხედავად, დაძველდა და საქართველოს მოდერნიზებულ საჯარო ადმინისტრაციას აღარ შეესაბამება. მეორე მხრივ, გაუმჯობესდა ინფორმაციის ღიაობის საერთაშორისო სტანდარტები, რაც გამოწვევაა ადგილობრივი კანონმდებლობისა და პრაქტიკისათვის.

ქართული საზოგადოებრივი გაერთიანებები სამთავრობო უწყებებთან, სამეცნიერო წრეებთან, საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობენ ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონზე, რომლის მიზანია საჯარო დაწესებულებათა ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სტანდარტების სრულიად ახალი, ევროპული სტანდარტების დამკვიდრება.