სიახლეები

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

02.05.2014 ავტორი: IDFI

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. ცენტრმა არ მოგვაწოდა აუდიტორული შემოწმების აქტები, მათი განცხადებით აუდიტორული შემოწმება ამჯამად მიმდინარეობს ცენტრში. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.
ასევე, მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ხელმძღვანელის ელ-ფოსტიდან არ განხორციელებულა სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიმოწერა, არ მომხდარა როუმინგის და სამივლინებო ხარჯების გაწევა,  ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და კომპიუტერული ტექნიკა არ ჩანაცვლებულა

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. თანამშრომლების პრემიები
  3. თანამშრომლების დანამატები
  4. საშტატო ნუსხა
  5. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  6. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  7. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
  8. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
  9. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი