სიახლეები

სამედიცინო მედიაციის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

02.05.2014 ავტორი: IDFI

სამედიცინო მედიაციის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. სამსახურმა არ მოგვაწოდა ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები. მათი განმარტებით, აღნიშნული არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას. ასევე სამსახურმა უპასუხოდ დატოვა ჩვენი მოთხოვნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, აუდიტის რეკომენდაციების შესრულების და აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის შესახებ.

ასევე, მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სამსახურის მიერ სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა, არ მომხდარა სამივლინებო და „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა, არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შესყიდვები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და კომპიუტერული ტექნიკა არ ჩანაცვლებულა

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


 1. თანამდებობის პირების პრემიები
 2. თანამშრომლების პრემიები
 3. საშტატო ნუსხა
 4. ელექტრონული მიმოწერა
 5. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
 6. წარმომადგენლობითი ხარჯები
 7. ავტოპარკი
 8. აუდიტორული შემოწმება
 9. უდიტორული შემოწმებების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა
 10. აუდიტის შედეგად დაკისრებული დისციპლინური პასუხისმგებლობა
 11. აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი