სიახლეები

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციიდან მიღებული ინფორმაცია

05.05.2014 ავტორი: IDFI

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. პოლიციამ არ მოგვაწოდა თანამდებობის პირების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები. მათი განცხადებით, აღნიშნული ინფორმაცია ინახება შინაგან საქმეთა სამინისტროში.

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

 
დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:
  1. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  2. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  3. როუმინგის ხარჯები
  4. სამივლინებო ხარჯები
  5. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
  6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
  7. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება
  8. ავტოპარკი
  9. აუდიტორული შემოწმება
  10. აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი