სიახლეები

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია.

28.07.2014 ავტორი: IDFI

ახმეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. 
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  მიერ არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი მხოლოდ 2013 წლის გამგეობის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ ინფორმაცია.
ახმეტის გამგეობამ უპასუხოდ დატოვა 2014 წლის მარტის თვეში ახმეტის გამგებლის  ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიმოწერა,  გამგებლისა და მისი მოადგილეების დიპლომების ასლები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლება, გამგეობაში 2013 წლის აუდიტორული შემოწმება და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტების მოთხოვნა.  
მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, რომ 2013 წელს გამგეობის თანამშრომლებს, გამგებელსა და მის მოადგილეებზე  სახელფასო დანამატის დარიცხვა არ განხორციელებულა.
სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ასევე არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი მხოლოდ 2013 წლის გამგეობის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ ინფორმაცია.
მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით 2014 წლის მარტის თვეში საკრებულოს თავჯდომარეს ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიმოწერა არ ქონია. ამასთან, როგორც ირკვევა 2013 წელის განმავლობაში საკრებულოს აპარატის მოსახურეებზე   სახელფასო დანამატები არ გაცემულა, არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით განპირობებული სახელმწიფო შესყიდვები, არ გონხიერცელებულა საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჩანაცვლება და 2013 წლის განმავლობაში ახმეტის მინიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების  არანაირი სახის აუდიტორული შემოწმება არ ჩატარებულა. 
დანარჩენ  საკითხებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები:

        ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი