სიახლეები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

28.07.2014 ავტორი: IDFI

გურჯაანის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ არ მოგვაწოდა 2014 წლის მარტის თვეში გამგებლის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები.

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, გამგეობაში 2013 წელს არ დარიცხულა სახელფასო დანამატები; ადგილი არ ჰქონია აუდიტორული შემოწმების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნასა და დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას;  მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ შემოწმებით დარღვევა-ნაკლოვანებები არ გამოვლენილა. ამასთან, გამგეობას არ გააჩნია სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე.
 
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი აქტის შესახებ მოთხოვნა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უპასუხოდ დატოვა.

როგორც მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა, 2014 წლის მარტის თვეში  საკრებულოს თავმჯდომარის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიმოწერას ადგილი არ ჰქონია. საკრებულოში - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ანალოგიურად - 2013 წელს არ დარიცხულა სახელფასო დანამატები;  აუდიტის შედეგები სამართალდამცავ ორგანოებში არ გადაგზავნილა, არ დაფიქსირებულა დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და  მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ დარღვევა-ნაკლოვანებების გამოვლენის ფაქტები.

როგორც გამგეობის, ასევე საკრებულოს მხრიდან არასრულყოფილად იქნა მოწოდებული ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების  ჩანაცვლების თაობაზე.

სხვა დანარჩენ  საკითხებთან დაკავშირებით გურჯაანის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია სრულყოფილია.


დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2. გამგეობის თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე მიწერილობა
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტომობილების ჩანაცვლება
8. ავტოპარკი
9. აუდიტის ანგარიში
10. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:
1. პრემიები 
2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
3. წარმომადგენლობითი ხარჯები 
4. გადაუდებელ შესყიდვებზე მიწერილობა
5. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
6. ავტომობილების ჩანაცვლება
7. ავტოპარკი
8. აუდიტის ანგარიში
9. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი