სიახლეები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

29.07.2014 ავტორი: IDFI

სიღნაღის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ არ მოგვაწოდა 2014 წლის მარტში გამგებლის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით განხორციელებული მიმოწერის ასლები.

არასრულყოფილად  იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია 2013 წელს გამგეობის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯებისა და გამგეობის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების  თაობაზე. ამასთან, გამგეობის განმარტებით, გასულ წელს მათ შესყიდვების გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაზე  საკრებულოს მიმართეს, თუმცა შესაბამისი მიწერილობა გამგეობას IDFI-ისთვის არ მოუწოდებია.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2013 წლის განმავლობაში გამგეობის თანამშრომლებზე სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა. გამგეობაში გასულ წელს არ ჩანაცვლებულა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, არ ჩატარებულა აუდიტორული შემოწმება, არ მიუღიათ სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე.

ზემოაღნიშნული სამართლებრივი აქტის შესახებ მოთხოვნა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უპასუხოდ დატოვა.

საკრებულოს მიერ არასრულყოფილად  იქნა მოწოდებული 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

როგორც მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა, 2013 წელს საკრებულოს არ გაუწევია წარმომადგენლობითი ხარჯი, არ განუხორციელებია სახელმწიფო შესყიდვებზე ზემდგომ ორგანოებში რაიმე სახის შეთანხმება.

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ანალოგიურად, საკრებულოშიც ავტომობილების ჩანაცვლებასა და აუდიტორული შემოწმების ჩატარებას ადგილი არ ჰქონია. საკრებულოს წევრებზე სახელფასო დანამატი არ გაცემულა.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილ სხვა დანარჩენ  საკითხებთან დაკავშირებით სიღნაღის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია  სრულყოფილია.
 
დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. პრემიები
2. სახელფასო დანამატი
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
5. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
6. ავტოპარკი
7. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:
1. პრემიები 
2. სახელფასო დანამატი
3. ელექტრონული მიმოწერა
4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
5. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
6. ავტოპარკი
7. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი