სიახლეები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

31.07.2014 ავტორი: IDFI

ლაგოდეხის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ არ მოგვაწოდა  სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე, ასევე ინფორმაცია 2013 წელს გამგეობაში ჩანაცვლებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, აუდიტორული შემოწმების ჩატარებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 2013 წელს სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა. 2014 წლის მარტში გამგებელს სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიმოწერა არ განუხორციელებია.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილ სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

რაც შეეხება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მათ მხოლოდ საკრებულოს თავჯდომარისა და მისი მოადგილის დიპლომების ასლები და საკრებულოს თავჯდომარის ელ. ფოსტაზე შემოსული ინფორმაცია მოგვაწოდეს.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილ სხვა ყველა  ინფორმაციას, საკრებულოს განმარტებით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა მოგვაწვდიდა, თუმცა გამგეობიდან მიღებულ დოკუმენტაციაში არ არის ასახული ინფორმაცია 2013 წელს საკრებულოში გაცემული პრემიების, სახელფასო დანამატების, აუდიტორული შემოწმების ჩატარებისა და საკრებულოს ავტოპარკის შესახებ. მოწოდებულ არ იქნა სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან დაკავშირებული სხვა ყველა ინფორმაცია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან სრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2. გამგეობის თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები 
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები 
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე მიწერილობა
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტოპარკი
8. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:
1. ელექტრონული მიმოწერა
2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი