სიახლეები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

31.07.2014 ავტორი: IDFI

საგარეჯოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის   გამგეობამ  უარი განაცხადა 2014 წლის მარტის თვეში საგარეჯოს გამგებლის  ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიმოწერის მოწოდებაზე.  

საგარეჯოს გამგეობამ უპასუხოდ დატოვა საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ  გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული  სამართლებრივი აქტების მოთხოვნა. 

ამასთან, არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი   2013 წელს გამგეობის მიერ გადაუდებელი აუცილებლობით განპირობებულ  შესყიდვებთან დაკავშირებით შესაბამისი მიწერილობის (წერილობითი შეთანხმება) შესახებ ინფორმაცია.

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა,რომ  2013 წლის განმავლობაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში  არანაირი სახის აუდიტორული შემოწმება არ ჩატარებულა და არ გონხიერცელებულა ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჩანაცვლება.

 სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი   ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალის და 2013 წელს მაკონტროლებელი  ორგანოების მიერ შემოწმებით გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებათა ნუსხის შესახებ ინფორმაცია.

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით 2013 წელის განმავლობაში საკრებულოს აპარატის მოსახურეებზე   პრემიები არ გაცემულა; არ გონხიერცელებულა საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჩანაცვლება და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტების მოთხოვნა

ამასთან,როგორც ირკვევა 2013 წლის განმავლობაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების  არანაირი სახის აუდიტორული შემოწმება არ ჩატარებულა.

დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :


საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა: 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი