სიახლეები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

01.08.2014 ავტორი: IDFI

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ  უპასუხოდ დატოვა ჩვენი მოთხოვნა 2013 წელს გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების, გამგეობაში გადაუდებელი აუცილებლობით განპირობებული შესყიდვებისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლების შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, აუდიტორული შემოწმებების თაობაზე ინფორმაცია და 2014 წლის მარტის თვეში  გამგებლის  ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით განხორციელებული მიმოწერის ასლები.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ არ მოგვაწოდა  სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე, ასევე 2014 წლის მარტში საკრებულოს თავმჯდომარის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით განხორციელებული მიმოწერის ასლები. არ მიგვიღია ინფორმაცია საკრებულოში გასულ წელს ავტომობილების ჩანაცვლებისა და მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ შემოწმებით გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებების შესახებ.

არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია 2013 წელს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2013 წელს საკრებულოში არ გაცემულა სახელფასო დანამატები, არ დაფიქსირებულა აუდიტორული შემოწმების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნისა და დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევები.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილ სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2. გამგეობის თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
4. ავტოპარკი
5. სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო:
1. საკრებულოს წევრების  პრემიები
2. თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე მიწერილობა
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტოპარკი
8. აუდიტორული დასკვნა
9. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი