სიახლეები

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

01.08.2014 ავტორი: IDFI

თელავის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან   მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, რომ  2013 წელს გამგებელსა და მის მოადგილეებზე სახელფასო დანამატი არ დარიცხულა, ასევე  2014 წლის მარტის თვეში  გამგებლის  ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიმოწერა არ განხორციელებულა, 2013 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში  არანაირი სახის აუდიტორული შემოწმება არ ჩატარებულ და  არ მიუღიათ სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე.

თელავის გამგეობამ სამწუხაროდ უპასუხოდ დატოვა ინსტიტუტის მოთხოვნა   ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით.

არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი ინფორმაცია  2013 წლის გამგეობის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ.

დანარჩენ  საკითხებთან დაკავშირებით თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

ანალოგიური შინაარსის მოთხოვნებით IDFI-იმ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაც მიმართა მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით 2013 წელის განმავლობაში საკრებულოს გამგებელსა და მის მოადგილეებზე სახელფასო დანამატი  არ დარიცხულა,   2014 წლის მარტის თვეში საკრებულოს თავჯდომარის  ელექტრონული  ფოსტიდან  სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიმოწერა არ განხორციელებულა.

ამასთან,როგორც ირკვევა 2013 წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების  არანაირი სახის აუდიტორული შემოწმება არ ჩატარებულა.

საკრებულოს მიერ  უპასუხოდ იქნა დატოვებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტების მოთხოვნა.

დანარჩენ  საკითხებთან დაკავშირებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი