სიახლეები

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

16.09.2014 ავტორი: IDFI

გარდაბნის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ
უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა გადაუდებელი შესყიდვების თაობაზე შემსყიდველის ზემდგომ ან სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოსთან/თანამდებობის პირთან წერილობითი შეთანხმებების შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს  შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და გამგებლის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიმოწერის ასლები.

არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია გამგეობის მიერ 2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების თაობაზე. 2013 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ ინფორმაცია არასრულყოფილად მოგვაწოდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულომაც. ასევე არასრულყოფილია საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტის შესახებ.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში 2013 წელს ადგილი არ ჰქონია სახელფასო დანამატების გაცემასა და აუდიტორული შემოწმების ჩატარებას. როგორც ირკვევა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ოფიციალური სამუშაო ელ. ფოსტა არ გააჩნია. IDFI-ისთვის ინფორმაციის მოწოდების მომენტისთვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის ბიუჯეტის შერულების ანგარიში არ გააჩნდა.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სხვა დანარჩენი ინფორმაცია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრებულომ სრულყოფილად მოგვაწოდა.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2. თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
5. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
6. ჩანაცვლებული ავტომობილები
7. ავტოპარკი
8. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:

1. საკრებულოს წევრების პრემიები
2. საკრებულოს თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ჩანაცვლებული ავტომობილები
8. ავტოპარკი
9. სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი