სიახლეები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

16.09.2014 ავტორი: IDFI

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა 2013 წელს გამგეობაში ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ. გამგეობამ ასევე არ მოგვაწოდა სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე, 2013  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და 2014 წლის მარტში გამგებლის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით განხორციელებული მიმოწერის ასლები. არ მიგვიღია ინფორმაცია გამგეობაში გასულ წელს გაცემული სახელფასო დანამატებისა და ავტომობილების ჩანაცვლების შესახებ.

არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია გამგეობის მიერ 2013  წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების თაობაზე.

სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის გაგზავნილი მოთხოვნების ანალოგიური მოთხოვნებით IDFI-იმ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაც მიმართა, თუმცა აღნისნულთან დაკავშირებით ინსტიტუტს საკრებულოსგან პასუხი დღემდე არ მიუღია.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

1. პრემიები
2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
3. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
4. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
5. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
6. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი