სიახლეები

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

16.09.2014 ავტორი: IDFI

დმანისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრებულომ ჩვენს ყველა მოთხოვნაზე სრულყოფილი ინფორმაცია მოგვაწოდა.

როგორც მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა, 2013 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში არ დარიცხულა სახელფასო დანამატები, ადგილი არ ჰქონია აუდიტორულ შემოწმებასა და მასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს,  არ მიუღიათ სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე. ამასთან, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არ ჩანაცვლებულა ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით.

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განმარტებით, 2013 წელს საკრებულოს მიერ გადაუდებელი შესყიდვების თაობაზე შემსყიდველის ზემდგომ ან სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოსთან/თანამდებობის პირთან შესაბამის მიწერილობას (წერილობით შეთანხმებას) ადგილი არ ჰქონია.

დმანისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული სხვა დანარჩენი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები  
2. თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
4. ელექტრონული მიმოწერა
5. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
6. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
7. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
8. ავტოპარკი
9. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:

1. საკრებულოს წევრების პრემიები
2. საკრებულოს თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
4. ელექტრონული მიმოწერა
5. წარმომადგენლობითი ხარჯები 
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტოპარკი
8. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი