სიახლეები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

16.09.2014 ავტორი: IDFI

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ
უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა 2013 წელს გამგებელსა და მის მოადგილეებზე გაცემული სახელფასო დანამატების შესახებ. გამგეობამ ასევე არ მოგვაწოდა სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და 2014 წლის მარტში გამგებლის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით განხორციელებული მიმოწერის ასლები. არ მიგვიღია ინფორმაცია გამგეობის მიერ 2013  წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების თაობაზე.
 
გამგეობის მიერ მოწოდებულ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლებს შორის სამწუხაროდ ვერ ვხვდებით გამგებლის მამუკა ჩოქურის დიპლომს.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში  2013 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არ ჩანაცვლებულა, ადგილი არ ჰქონია აუდიტორული შემოწმების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნასა და დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას,  მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ დარღვევა-ნაკლოვანებები არ გამოვლენილა.
 
სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის გაგზავნილი მოთხოვნების ანალოგიური მოთხოვნებით IDFI-იმ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაც მიმართა, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით ინსტიტუტს საკრებულოსგან პასუხი დღემდე არ მიუღია.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2. თანამშრომლების პრემიები
3. თანამშრომლების სახელფასო დანამატები
4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტოპარკი
8. აუდიტის დასკვნა
9. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი