სიახლეები

ქ. რუსთავის მერიიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

17.09.2014 ავტორი: IDFI

ქ. რუსთავის მერიიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.  

ქ. რუსთავის მერიამ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა 2013 წლის აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო) აქტებისა და მათთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. მერიამ ასევე არ მოგვაწოდა შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და 2014 წლის მარტში მერის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით განხორციელებული მიმოწერის ასლები. არ მიგვიღია მერის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები.

არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია ქ. რუსთავის მერიის მიერ 2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების თაობაზე.

როგორც ირკვევა, ქ. რუსთავის მერიაში 2013 წელს სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა.

სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით ქ. რუსთავის მერიიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქ. რუსთავის მერიისთვის გაგზავნილი მოთხოვნების ანალოგიური მოთხოვნებით IDFI-იმ ქ. რუსთავის  საკრებულოსაც მიმართა, თუმცა აღნისნულთან დაკავშირებით ინსტიტუტს საკრებულოსგან პასუხი დღემდე არ მიუღია.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

ქ. რუსთავის მერია:

1. მერისა და მისი მოადგილეების პრემიები
2. თანამშრომლების პრემიები
3. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
4. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
5. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
6. ჩანაცვლებული ავტომობილები
7. ავტოპარკი
8. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი