სიახლეები

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

18.09.2014 ავტორი: IDFI

2014 წლის 17 მარტს IDFI-იმ  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებს  მიმართა იდენტური შინაარსის  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილებით. სამწუხაროდ როგორც  გამგეობამ ასევე საკრებულომ  ინსტიტუტის მოთხოვნები უპასუხოდ დატოვეს.

 2014 წლის 17 აპრილს IDFI-იმ ბოლნისის საკრებულოს მიმართა ადმინისტრაციული საჩივრით - ქ. ბოლნისის  გამგეობის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შესახებ.   მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საჩივრის წარდგენის შემდგომ გამგეობამ ინსტიტუტის მოთხოვნების უმრავლესობა სრულყოფილად დააკმაყოფილა. უპასუხოდ  დატოვებული იქნა, მხოლოდ  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ  გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული  სამართლებრივი აქტების შესახებ მოთხოვნა.

 მიღებული ინფორმაციის თანახმად, გასულ წელს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში  ადგილი არ ჰქონია სახელფასო დანამატების გაცემას,   ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლებას და 2013 წელს გამგეობას  წარმომადგენლობითი ხარჯი არ გაუწევია.

ამასთან, როგორც ირკვევა IDFI-ისთვის ინფორმაციის მოწოდების მომენტისთვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მიმდინარეობდა 2013 წლის  აუდიტორული შემოწმება,აქედან გამომდინარე ინფორმაცია აუდიტორულ შემოწმებაზე ვერ მოგვაწოდეს.   

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია  სრულყოფილია.

 

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები:


ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2.გამგეობის თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
4. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
5. ავტოპარკი 
6. ბიუჯეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი