სიახლეები

სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

02.02.2015 ავტორი: IDFI

სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად,  2013 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე საკონსულტაციო მომსახურებაზე ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა.

სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით სოციალური მომსახურების სააგენტოდან  მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :
ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი