სიახლეები

აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოს-აკრედიტაციის ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

09.02.2015 ავტორი: IDFI

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრიდან   მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

როგორც აკრედიტაციის ცენტრიდან მიღებული ინფორმაციით  ირკვევა, ცენტრის ხელმძღვანელს არ ჰყავს მრჩევლები, ამასთან   აკრედიტაციის ცენტრი არ აწარმოებს საკონსულტაციო მომსახურებას, რადგან აკრედიტაციის წესებისა და პროცედურების შესაბამისად იკრძალება საკონსულტაციო მომსახურება.

სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით აკრედიტაციის ცენტრიდან   მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  

  დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები: 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი