სიახლეები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

09.02.2015 ავტორი: IDFI

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,  სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული კორესპონდენცია სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტით არ იგზავნება, რადგან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილები განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (www.spa.ge) და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ   მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები: 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი