სიახლეები

საქართველოს ეროვნულ ბანკიდან მიღებული ინფორმაცია

11.02.2015 ავტორი: IDFI

საქართველოს ეროვნული ბანკიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ  განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებიული დოკუმენტაცია არ იგზავნება ელექტრონული ფოსტით, რადგან „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით გათვალისწინებულ ოფიციალურ დოკუმენტაციას წარმოადგენს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ უფლებამოსილი პირების ხელმოწერით დადასტურებული დოკუმენტაცია.


არასრულყოფილად იქნა მოწოდებული ინფორმაცია მრჩევლების სამუშაოს აღწერილობასა და თანამდებობრივი სარგოს  ოდენობაზე.

სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული ბანკიდან    მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 

 დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :


ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი