სიახლეები

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდან მიღებული ინფორმაცია

11.02.2015 ავტორი: IDFI

ადამიანით  ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდან  მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად  2013 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე, საკონსულტაციო მომსახურებაზე ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა, ამასთან 2014 წელს ფონდის მხრიდან სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით არანაირი მიმოწერა არ განხორციელებულა, აღნიშნული მიმოწერა ხორციელდება დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით. როგორც  ირკვევა,   ფონდში მრჩევლის თანამდებობა საშტატო ნუსხით  არ არის გათვალისწინებული.

 სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით ადამიანით  ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდან  მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 


დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი