სიახლეები

კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიიდან მიღებული ინფორმაცია

13.02.2015 ავტორი: IDFI

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან მიღებული საჯარო  ინფორმაცია  ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან არასრულყოფილად იქნა მოწოდებული, ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების სამუშაო გამოცდილების (CV) და მათი თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ  სამართლებრივ აქტებზე ინფორმაცია. ამასთან, არ იქნა მოწოდებული აღნიშნული მრჩევლების სამუშაოს აღწერილობა და თანამდებობრივი სარგოს  ოდენობა, 2014 წელს უფლებამოსილი პირის სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან  დაკავშირებული მიმოწერა და 2013-2014 წლებში  შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია.

 სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  

     დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :


    

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი