სიახლეები

​ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

17.02.2015 ავტორი: IDFI

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრიდან   მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა რომ, ცენტრის საშტატო განრიგით  არ არის გათვალისწინებული მრჩევლის პოზიცია.

ასევე, არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან  სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული მიმოწერის შესახებ ინფორმაცია.

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

 დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:
ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი