სიახლეები

2015 წელს (იანვარი-ივლისი) სამინისტროებიდან განთავისუფლებული თანამშრომლები

14.09.2015 ავტორი: IDFI

2015 წლის ივლისში IDFI-იმ ყველა სამინისტროს მიმართა 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობის  შესახებ ინფორმაციის (განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით) მოთხოვნით.  აღნიშნული მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს  იუსტიციის, შინაგან საქმეთა,  თავდაცვის და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებმა. დანარჩენი სამინისტროების შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 

როგორც მიღებული დოკუმენტაციიდან  ირკვევა, 2015 წელს 12 სამინისტროდან და 3 სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სულ არის  303,  რომელთა განთავისუფლების მიზეზად, უმეტესად, დასახელებულია პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურის დატოვება და დასაქმების ხელშეკრულების ვადის გასვლა. ამ მიზეზებით განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობაა 268. დანარჩენ თანამშრომელთა განთავისუფლების მიზეზებად დასახელებულია: ატესტაციის შედეგები (1) , დისციპლინური გადაცდომა (2), სხვა უწყებაში ან სხვა თანამდებობაზე გადასვლა (19), რეორგანიზაცია (4), გარდაცვალება (4),  სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი (2), მხარეთა წერილობითი შეთანხმება (2).

თითოეული სამინისტროდან მიღებული დოკუმენტაცია 2015 წელს  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე: 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო-41

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო-38

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო-36

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო-27

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო-24

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო-24

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვის სამინისტრო-23

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო-22

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო-21

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო-19

საგარეო საქმეთა სამინისტრო-14

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში-5

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი-5

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო-2

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი-2


ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი