სიახლეები

2015 წელს სამინისტროების მიერ შესყიდული საკონსულტაციო მომსახურებები

06.10.2015 ავტორი: IDFI


2015 წლის ივლისში IDFI-იმ, ყველა სამინისტროს მიმართა  მათ მიერ 2015 წელს  საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლებისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების მოთხოვნით. ინსტიტუტის აღნიშნული მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს  იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებმა.

რაც შეეხება სხვა სამინისტროებიდან მიღებულ ინფორმაციას, როგორც ირკვევა, 2015 წელს მათ უმრავლესობას საერთოდ არ უსარგებლია საკონსულტაციო მომსახურებით. აღნიშნული მომსახურება შეისყიდეს მხოლოდ განათლებისა და მეცნიერების, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებმა, ასევე სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში.შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საკონსულტაციო მომსახურებაზე ხელშეკრულება გააფორმა კომპანიასთან „Global Alliance For Health and Social Compact“. აღნიშნული მომსახურების მიზანია გააძლიეროს მთავრობის, განსაკუთრებით კი - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაძლებლობები, აგრეთვე განახორციელოს პროგრესის მონიტორინგი, შეფასება, და სხვა.

სამინისტროს მიერ IDFI-სთვის არ იქნა მოწოდებული ხელშეკრულების ის ნაწილი სადაც „GAHSC”-ის მომსახურების ღირებულება არის დაფიქსირებული. თუმცა, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე სრულად არის განთავსებული აღნიშნული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით GAHSC”-ის მომსახურებისათვის გათვალისიწნებულია 300 000 აშშ დოლარი.ევროპულ და ევროატლანტიკურ  სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს და Cambre Associates”-ის შორის  გაფორმებული ხელშეკრულების  მიხედვით ამ უკანასკნელმა დახმარება უნდა გაუწიოს სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობის სხვა ორგანოებს საგარეო ურთიერთობების განვითარებაში, მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებას, მოაწყოს შესაბამისი შეხვედრები და ევროპას აცნობოს საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.  აღნიშნული მომსახურება სახელმწიფო მინისტრის აპარატს თვეში 40 000 ევრო უჯდება.

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ  ფიზიკურ პირთან გაფორმებულია ხელშეკრულება  საექსპერტო/საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე, რომლის ღირებულება შეადგენს 4 800 ლარს. აღნიშნული ხელშეკრულების მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურება უკავშირდება  სამინისტროს სისტემაში შემავალი და მართვაში არსებული სუბიექტების მიერ განხორციელებული საეთაშორისო ტენდერების ეტაპების შემოწმებას.

 

განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს შემთხვევაში  2015 წელს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები შეადგენს, მხოლოდ 40 ლარს. 

 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი