სიახლეები

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 10 პუნქტიანი   საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.

მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ 2015 წელს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საკონსულტაციო მომსახურებაზე ხელშეკრულებები არ გაუფორმებია. დანარჩენი პუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაცია ცესკომ სრულყოფილი სახით მოგვაწოდა.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები და სახელფასო დანამატები;

თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების შესახებ ინფორმაცია;

 დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება;

ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერა

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი