სიახლეები

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

IDFI-იმ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით, რაზეც პასუხი 24 აგვისტოს მივიღეთ.

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თანამდებობის პირებზე სახელფასო დანამატები არ გაცემულა. ასევე, საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული არ არის მრჩევლის თანამდებობა. შესაბამისად, არ მოგვეწოდა ინფორმაცია მისი თანამდებობის აღწერის, სამუშაო გამოცდილებისა და თანამდებობრივი სარგოს შესახებ.

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ბიუჯეტში 2015 წელს ცვლილებები არ შესულა და ასევე, არ განხორციელებულა საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა.

დანარჩენი ინფორმაცია სრულყოფილი სახით იქნა მოწოდებული, გარდა თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების შესახებ სამართლებრივი აქტებისა.

დეტალური ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების შესახებ სამართლებრივი აქტები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა

 

 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი