სიახლეები

საჯარო სამსახურის ბიუროდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

საჯარო სამსახურის ბიუროდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

აღნიშნულის მოთხოვნით IDFI-იმ საჯარო სამსახურის ბიუროს 2015 წლის 10 აგვისტოს მიმართა. მოწოდებულ იქნა სრულყოფილი სახის ინფორმაცია მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს.

ინფორმაცია სრულყოფილი სახით იქნა მოწოდებული.  მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიუროს საშტატო ნუსხა არ ითვალისწინებს მრჩევლის თანამდებობას.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა

ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერა;

საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი