სიახლეები

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

IDFI-იმ  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა. სააგენტომ ინფორმაცია 21 აგვისტოს მოგვაწოდა.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, თანამდებობის პირებზე მიმდინარე წელს პრემიები არ გაცემულა, ხოლო გაცემული სახელფასო დანამატების და ასევე მათ შესახებ სამართლებრივი აქტების შესახებ ინფორმაცია არასრულყოფილი სახით იქნა მოწოდებული.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობის პოზიციის მქონე პირ(ებ)ი არ არიან დასაქმებულნი; ასევე სააგენტოს მიერ არ განხორციელებულა ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსთან მიმოწერა და არ გაფორმებულა ხელშეკრულებები საკონსულტაციო მომსახურებაზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატების შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა;

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი