სიახლეები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.  

IDFI-იმ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 2015 წლის 14 აგვისტოს მიმართა, რომელზეც პასუხი მიმდინარე წლის 19 აგვისტოს მივიღეთ.

მიღებული ინფორმაცია სრულყოფილი სახისაა. მის საფუძველზე ირკვევა, რომ სამსახურის მიერ თანამდებობის პირებზე არ გაცემულა სახელფასო დანამატები.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა

თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების შესახებ სამართლებრივი აქტები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების შესახებ ინფორმაცია

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა

ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერა

საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი