სიახლეები

საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატიდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე.

IDFI-იმ საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატს 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა და მოითხოვა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაცია (სულ 10 პუნქტი). აღნიშნულ განცხადებაზე პასუხი მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს მივიღეთ.

აპარატმა უპასუხოდ დატოვა ისეთი ინფორმაციის მოთხოვნა, როგორიცაა თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ სამართლებრივი აქტები. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, აპარატს არ გაუწევია წარმომადგენლობითი ხარჯები, არ უწარმოებია მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროსთან ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით და ასევე, არ უსარგებლია საკონსულტაციო მომსახურებით. ხელმძღვანელის მრჩევლის შესახებ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, აპარატმა გვაცნობა, რომ საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენს არ ჰყავს მრჩეველი.

სხვა სახის ინფორმაცია საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატმა სრულყოფილი სახით მოგვაწოდა. 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და საგადასახადო დანამატების ოდენობა;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი