სიახლეები

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ფონდიდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

IDFI-იმ ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრს 2015 წლის 10 აგვისტოს მიმართა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით. აღნიშნულ მოთხოვნაზე პასუხი მიმდინარე წლის 12 აგვისტოს მივიღეთ.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საინვესტიციო ცენტრის თანამდებობის პირებზე, კერძოდ ცენტრის დირექტორზე, სახელფასო დანამატები არ გაცემულა, ხოლო გაცემული პრემიების შესახებ სამართლებრივ აქტებზე ინფორმაცია არასრულყოფილი სახით მოგვაწოდეს. მიმდინარე წელს ცენტრის მიერ არ გაწეულა არანაირი წარმომადგენლობითი ხარჯი, ასევე ცენტრიდან არ გათავისუფლებულა არც ერთი თანამშრომელი. ცენტრის ხელმძღვანელს არ ჰყავს მრჩევლები. ასევე ინფორმაციის თანახმად, არ განხორციელებულა მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროსთან ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით და ცენტრში არ გაფორმებულა ხელშეკრულებები საკონსულტაციო მომსახურებაზე.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი