სიახლეები

საარჩევნო სისტემების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

02.12.2015 ავტორი: IDFI

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

IDFI-იმ სწავლების ცენტრს 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა და მოითხოვა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაცია. აღნიშნულ მოთხოვნაზე  მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს მივიღეთ სრულყოფილი პასუხი.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის თანამდებობის პირებზე მიმდინარე წელს არ გაცემულა სახელფასო დანამატები. საშტატო განრიგით არ არის გათვალისწინებული მრჩევლის თანამდებობა და შესაბამისად, აღნიშნული მიზნით თანამშრომელთა დაქირავება არ განხორციელებულა. სწავლების ცენტრს ასევე არ განუხორციელებია მიმოწერა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით და არ დაუდია ხელშეკრულებები საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

 დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების რაოდენობა;

 თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების შესახებ სამართლებრივი აქტები;

 წარმომადგენლობითი ხარჯები;

 განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

 დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

 შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება.

 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი