სიახლეები

სახალხო დამცველის აპარატიდან მიღებული ინფორმაცია

08.12.2015 ავტორი: IDFI

სახალხო დამცველის აპარატიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

IDFI-იმ სახალხო დამცველის აპარატს 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა და მოითხოვა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაცია. აღნიშნულ მოთხოვნაზე პასუხი მიმდინარე წლის 27 აგვისტოს მივიღეთ.

მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილი სახისაა. მონაცემები ვერ მივიღეთ მხოლოდ ერთ პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირის შესახებ ინფორმაციას. სახალხო დამცველის აპარატის წერილში აღნიშნულია, რომ 2015 წელს მრჩევლის თანამდებობაზე არავინ დანიშნულა.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და დანამატების შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება;

მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროსთან ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით;

საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი