სიახლეები

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

08.12.2015 ავტორი: IDFI

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

საქპატენტს IDFI-იმ 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით (სულ 10 პუნქტი).

საქპატენტმა მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულყოფილი სახით მოგვაწოდა მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს.

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, საქპატენტის თავმჯდომარის მრჩევლის თანამდებობაზე არც ერთი პირი არ დანიშნულა. ცენტრის მიერ მიმდინარე წელს არ განხორციელებულა ფინანსთა სამინისტროსთან მიმოწერა ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. ასევე, ცენტრის მიერ არ გაფორმებულა ხელშეკრულება საკონსულტაციო მომსახურებაზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და დანამატების შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი