სიახლეები

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

08.12.2015 ავტორი: IDFI

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

IDFI-იმ საქსტატს 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა და გამოითხოვა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაცია. აღნიშნულზე პასუხი მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს მივიღეთ.

მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილი სახისაა. როგორც ირკვევა, სამსახურის საშტატო განრიგით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობა საშტატო განრიგით გათვალისწინებული არ არის. ასევე, სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს საკონსულტაციო მომსახურებაზე ხელშეკრულებები არ გაუფორმებია.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

შტატგარეშე მოსასმახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა;

მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროსთან ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი