სიახლეები

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიიდან მიღებული ინფორმაცია

09.12.2015 ავტორი: IDFI

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

სამინისტროს ლაბორატორიას IDFI-იმ 2015 წლის 10 აგვისტოს მიმართა და მოითხოვა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაცია. აღნიშნულ მოთხოვნაზე მივიღეთ სრულყოფილი პასუხი მიმდინარე წლის 14 აგვისტოს.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნული უწყების მიერ თანამდებობის პირებზე არ გაცემულა სახელფასო დანამატები. ჩვენ მიერ მოთხოვნილი ერთ-ერთი პუნქტზე-ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირის შესახებ ინფორმაცია, პასუხად გვეცნობა, რომ ლაბორატორიას მრჩევლის თანამდებობა არ გააჩნია.

ლაბორატორიას მიმდინარე წელს არ ჰქონია მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროსთან და ასევე, არ გაუფორმებია ხელშეკრულებები საკონსულტაციო მომსახურებაზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა;

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი