სიახლეები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატიდან მიღებული ინფორმაცია

15.12.2015 ავტორი: IDFI

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

IDFI-იმ აპარატს 2015 წლის 12 აგვისტოს მიმართა და გამოითხოვა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაცია (სულ 20 პუნქტი). აღნიშნულ მოთხოვნაზე მივიღეთ სრულყოფილი პასუხი მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2014 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის აუდიტორული შემოწმება არ ჩატარებულა. ინფორმაცია ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების შესახებ არ მოგვეწოდა, რადგაც აპარატში მსგავსი თანამდებობა არ არსებობს. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, აპარატში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა შეადგენს 0-ს. ასევე, აპარატის მიერ 2015 წელს არ გაფორმებულა ხელშეკრულებები საკონსულტაციო მომსახურებაზე და შესაბამისად, აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მიგვიღია.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა;

თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები;

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

„როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები;

სამივლინებო ხარჯები;

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია;

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებულ შესყიდვებთან დაკავშირებული მიმოწერა;

შესყიდული და გაუმჯობესებული ავტომობილების შესახებ ინფორმაცია;

დაგეგმილი და შესრულებული პროექტები;

განხორციელებული პროექტების წარმატების შეფასების ინდიკატორები და მიღწეული შედეგები;

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა;

თანამდებობის პირთა სამუშაო გამოცდილება;

შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება;

ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროთან მიმოწერა.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი