სიახლეები

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია

28.12.2015 ავტორი: IDFI

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს არ გაცემულა პრემიები და სახელფასო დანამატები. ასევე, როგორც ირკვევა არც გამგეობის თანამშრომლებზე გაცემულა პრემიები და სახელფასო დანამატები. გამგეობას არ შეუსყიდია ავტომობილები და 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან მიმოწერა არ განხორციელებულა.

სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი