სიახლეები

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია

04.01.2016 ავტორი: IDFI

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან  მიღებული  საჯარო  ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.
მიღებული  ინფორმაციის თანახმად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში  არ  დარიცხულა სახელფასო დანამატი,  არ განუხორციელებიათ  ოფიციალური და სამუშაო  ვიზიტი, არ გაწეულა  ე.წ ,,როუმინგულ’’ მომსახურებაზე  ხარჯები, 2014-2015 წლებში გამგეობას  ასევე  არ  შეუძენია ავტომანქანა.
სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი