სიახლეები

ამბროლაურის მერიიდან მიღებული ინფორმაცია

05.01.2016 ავტორი: IDFI

ამბროლაურის მერიიდან მიღებული  საჯარო  ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ამბროლაურის მერიის თანამდებობის პირებსა და თანამშრომლებზე არ დარიცხულა სახელფასო დანამატი, არ  გაწეულა ე.წ ,,როუმინგულ’’ მომსახურებაზე  ხარჯები, ავტომობილის შესყიდვასა და ჩანაცვლებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე,  მერიაში არ არის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობა, არ დარიცხულა  შტატგარეშე მოსამსახურეებზე პრემია. ამბროლაურის მერიას  არ აქვს 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან  არსებული მიმოწერის ასლები.
სხვა მოთხოვნებთან  დაკავშირებით  ამბროლაურის მერიის  მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.


დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :

 
 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი