სიახლეები

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია

11.01.2016 ავტორი: IDFI

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან   მიღებული  საჯარო   ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია   ვებ-გვერდზე.

მიღებული  ინფორმაციის  თანახმად,  ასპინძის მუნიციპალიტეტის  გამგეობაში  არ  დარიცხულა  სახელფასო   დანამატი  თანამდებობის პირებზე და  თანამშრომლებზე.  ასპინძის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობამ  უპასუხოდ დატოვა შემდეგი  სახის საჯარო ინფორმაცია: 2015  წელს გაწეული   წარმომადგენლობითი  ხარჯები, გადაუდებელი  აუცილებლობით  განხორციელებული  შესყიდვების სია,  2015 წელს განთავისუფლებულ   თანამშრომელთა  რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით,  ბიუჯეტში  ცვლილების  შეტანასთან დაკავშირებით   საქართველოს   ფინანსთა   სამინისტროსთან   არსებული   მიმოწერის ასლები,  მრავალშვილიანი  ოჯახებისთვის (4 ან მეტი შვილი) მოქმედი  სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი და აღნიშნული შეღავათების ბენეფიციართა რაოდენობა.


სხვა  მოთხოვნებთან  დაკავშირებით  დეტალური  ინფორმაციისათვის  იხილეთ ქვემოთ მოცემული  ბმულები:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი