საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
ვანის საკრებულო 0        
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
წყალტუბოს საკრებულო 0        
წალკის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
დაცვის პოლიცია 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
თელავის საკრებულო 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
იუსტიციის სახლი 0        
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
ონის საკრებულო 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
ზუგდიდის გამგეობა 0        
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
ვანის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
თელავის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
ქარელის გამგეობა 0        
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
გორის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
დმანისის გამგეობა 0 52       49
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
ადიგენის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
მესტიის საკრებულო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
ლენტეხის საკრებულო 0        
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
გორის რაიონული სასამართლო 0        
გორის საკრებულო 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
დმანისის საკრებულო 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
ჭიათურის საკრებულო 0        
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
ადიგენის საკრებულო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
აბაშის საკრებულო 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი