საქართველოს მოქალაქეობის მიღებისა და მინიჭების შესახებ ინფორმაცია

IDFI-იმ სამოქალაქო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსგან მიიღო პასუხი, რომლითაც მას 2005-2011 წწ. საქართველოს მოქალაქეობის მიღებისა და მინიჭების შესახებ საჯარო ინფორმაცია ეცნობა.


კატეგორია - საჯარო რეესტრი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - სამოქალაქო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

მოთხოვნა - საქართველოს მოქალაქეობის მიღება და მინიჭება

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 23/12/2011

მიღების თარიღი - 09/01/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო რეესტრი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.12.2011

სტატუსი
დანართები

__moqalaqeobis_migebaaaaa.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
09.01.2012 Public Service Development Agency სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია