2008-2011 წლებში საქართველოს მოქალაქეობა რუსეთის 21 000-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო

 

IDFI -მ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან მიიღო ინფორმაცია 2008-2011 წლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ, წლებისა და ქვეყნების მიხედვით.

კატეგორია - სტატისტიკური მონაცემები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება -სამოქალაქო რეესტრის საააგენტო


მოთხოვნა - ინფორმაცია 2008-2011 წლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ

 

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი


გაგზავნის თარიღი -    20/01/2012

მიღების თარიღი -  27/01/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.01.2012

სტატუსი
დანართები

1_samoqalaqo_reestri_moqalaqeoba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.01.2012 Public Service Development Agency სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია