დაცვის პოლიციის საშტატო ნუსხა

კატეგორია - საშტატო ნუსხა
    
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - დაცვის პოლიცია

მოთხოვნა - მოქმედი საშტატო ნუსხა თითოეული პოზიციის თანამდებობრივი სარგოს მითითებით

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 03/04/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

shtati0213015.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2013 The Security Police დაცვის პოლიცია

სრულყოფილი ინფორმაცია