დაცვის პოლიციის 10 დეკემბრის ანგარიში

კატეგორია - საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - დაცვის პოლიცია

მოთხოვნა - დაცვის პოლიციის მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის  შესაბამისად, 2012 წლის 10 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საჯარო ინფორმაციის ანგარიში (ე.წ. 10 დეკემბრის ანგარიში);

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 03/04/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

sajaroinfo0213015.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2013 The Security Police დაცვის პოლიცია

სრულყოფილი ინფორმაცია