ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თანამდებობის პირების ბიოგრაფიული მონაცემები

 

კატეგორია - ქონებრივი დეკლარაციები და CV
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატი
 
მოთხოვნა - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე დანიშნული თანამდებობის პირების  ბიოგრაფიული მონაცემები (cv). 
 
მიღებული ინფორმაცია - უარი
 
გაგზავნის თარიღი - 29/03/2013
 
მიღების თარიღი - 20/02/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.03.2013

სტატუსი
დანართები

CV0313023.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად